Resevillkor

Resevillkor skrej resa till Vaeröy  i Norge

Bussresa Piteå – Vaeröy med färja Bodö- Vaeröy och boende och båtar

Dessa resevillkor är tillsammans med övriga upplysningar, resplan och övriga resedokument avtalsbindande mellan kunden och Örjans Fiske & Fritid.  org. nr 620822-8574
Arrangemanget arrangeras av Örjans Fiske & Fritid i samarbete med ett bussbolag och Sjybrygga Fiskecamp.
Anmälan till en resa är bindande för kunden när denne betalt in beloppet för resan. Vid full beläggning gäller vår registrering av datum.

Utskrivbar PDF Resevillkor

 

Anmälningsavgift 2000 kr. Betalas vid bokning
Totalbeloppet skall vara Örjans Fiske & Fritid tillhanda senast 40 dagar före avresa.
Avlysning
Örjans Fiske & Fritid förbehåller sig rätten att avlysa ett arrangemang grundat på sjukdom, otillräcklig anmälan eller andra oförutsedda händelser. Vid avlysning återbetalas hela det inbetalda beloppet. Ytterligare anspråk på skadestånd kan inte göras gällande mot Örjans Fiske & Fritid

Försäkringar

Var enskild deltagare ansvarar själv för att ha relevanta och giltiga försäkringar. Avbeställningsskydd rekommenderas om du skulle bli sjuk.

Ansvar

Örjans Fiske & Fritid tar inget ansvar för oförutsedda händelser såsom extrema väderförhållanden, naturkatastrofer, försenade flygavgångar, bortkommet el. förstört bagage, deltagares sjukdom, olyckor, dödsfall eller andra oförutsedda händelser.

Kundens plikter

Det är kundens ansvar att se till att ha giltig legitimation (pass el. körkort) med sig. Komma I tid och följa fastställda regler.
Frånvaro, outnyttjade aktiviteter mm
Har kunden inte avbeställt resan och/eller infinner sig på angiven tidpunkt och plats för ut- eller hemresan, eller kan kunden inte tillträda eller fullföra resan på grund av olika orsaker har Örjans Fiske & Fritid rätt att tillgodoräkna sig det totala priset på resan. Om kunden utebliver från bokade transporter, eller på annat vis inte utnyttjar de aktiviteter som är beställda, kan kunden inte kräva ersättning för de outnyttjade aktiviteterna.

Återbud

Vid återbud senare än 30 dagar innan avresa återbetalas ingen del utav inbetalt belopp.

Allmänt

Deltagande sker helt på egen risk och i vissa fall kan resorna ställa krav på såväl den fysiska som den psykiska konditionen. Det ligger på resenärens ansvar att skaffa en reseförsäkring för person och egendom. I en del hemförsäkringar ingår detta. Vid betalning med ex. VISA el. Mastercard brukar det också ingå reseförsäkringar. Det åligger resenären att beakta gällande tull- och valutaföreskrifter för landet. Under resan åligger det resenären att i god tid vara på överenskommen plats för transport och följa alla anvisningar från Örjans Fiske & Fritid. Merkostnad som kan uppkomma på grund av missad uppgjord transport, kan inte belastas Örjans Fiske & Fritid Det åligger resenären att läsa igenom allt informationsmaterial som skickas ut från Örjans Fiske & Fritid. Det åligger därför att lyssna på och följa de anvisningar som guiden ger för att trygga din säkerhet.

Reklamation

Eventuella reklamationer under resan skall framföras till Örjans Fiske & Fritid eller annan samarbetspartner på resmålet, i rimlig tid efter att kunden har konstaterat ett ev. fel, så det finns möjlighet att avhjälpa felet omedelbart och med minsta möjliga besvär för kunden. Kunden skall säkra dokumentation för att denne har reklamerat, om felet inte kan rättas till på plats och kunden ev. senare önskar kräva ersättning från Örjans Fiske & Fritid. Avsaknad reklamation och bevis medför ofta att rätten till senare ersättning går förlorad. Krav angående fel, som inte kunde lösas på plats, skall vara Örjans Fiske & Fritid tillhanda inom en rimlig tid efter hemkomst. Kan reklamationen inte lösas till kundens tillfredsställelse, kan kunden vända sig till allmänna reklamationsnämnden i Sverige. Örjans Fiske & Fritid har ställda säkerheter till Svenska resegarantin hos Kammarkollegiet. Örjans Fiske & Fritid tar inget ansvar för ändringar eller förseningar som är en följd utav avtalsbrott, strejk eller väderlek som inte Örjans Fiske & Fritid kan påverka.

Örjans Fiske & Fritid
HAR STÄLLDA GARANTIER TILL DEN SVENSKA RESEGARANTIN, KAMMARKOLLEGIET